Donacions

Amb la teva ajuda podrem realitzar les operacions que poden salvar la vida de pacients amb problemes cardíacs greus.
Obre el teu cor i comparteix amb nosaltres aquesta GRAN aventura.

Diga’ns la quantitat que t’agradaria donar.

La teva donació ens apropa més a la nostra missió de salvar persones amb cardiopaties.

DONACIÓ MITJANÇANT XEC

Donació mitjançant xec nominal a nom de:
CardioDreams Foundation – Centre Mèdic Teknon Consultori Vilana
(Despatx 203) Vilana, 12 – 08022 Barcelona

DONACIÓ MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

Donació mitjançant transferència bancària:
Fundació CardioDreams Banc de Sabadell: C / C ES94 0081 0020 14 0001416745

INFORMACIÓ FISCAL

Recents modificacions fiscals ara més beneficioses per les persones solidaries:

PERSONES FÍSIQUES

Els primers 150 euros de donatiu gaudiran d’una deducció en la quota del Impost de la Renta del 75%.

A més, la quantia que superi els 150 euros té una deducció del 30% addicional a la corresponent als primers 150 euros.

La seva fidelitat com a donant gaudeix d’una desgravació addicional. Aquests últims percentatges s’incrementen fins al 35% si en els dos anys anteriors s’haguessin realitzat donatius a una mateixa ONG per un import igual o superior.

PERSONES JURÍDIQUES

En el Impost de Societats la deducció en la quota serà del 40% si en els dos períodes impositius anteriors s’han realitzat donatius amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior. En altre cas, la deducció és del 35%.