Xefs de renom a favor de la salut del cor

Els cuiners Carles Gaig, Marc Gascons, Paolo Casagrande, Quim Casellas i Sergio Humada, entre d’altres, participa- ran en sopars solidaris a favor de la Fundació CardioDre- ams per aconseguir fons per a la investigació cardiovascu- lar. Els xefs elaboraran un menú d’alta cuina basat en els conceptes bàsics de la dieta cardiosaludable per conscien- ciar sobre les malalties del cor, que són la principal cau- sa de mort arreu del món.

Ver notícia completa